Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 467982

ALLDEAL, s.r.o.

 • Konanie č. 467982
 • Vydaný 28.4.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 84 z roku 2015 5.5.2015
 • Úpadca ALLDEAL, s.r.o.
  IČO: 36198871
  Obchodná 39
  81106   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Blumon C&L, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 49, 821 08 Bratislava, IČO: 43 939 660 v zast.: JUDr. Radoslav Oliáš, advokát, so sídlom Grösslingova 58, 811 09 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ALLDEAL, s.r.o., so sídlom Obchodná 39, 811 06 Bratislava, IČO: 36 198 871

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Marek Morochovič, so sídlom Krížna 56, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S1145, odmenu v celkovej výške 796,66 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 24 €, ktoré mu budú vyplatené

zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 236/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Súd vracia zložiteľovi preddavku: JUDr. Radoslav Oliáš, advokát, so sídlom Grösslingova 58, 811 09 Bratislava, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 839,04 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 236/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 2K/55/2014
 • ICS 1114230620
 • Vydal JUDr. Stanislava Bezáková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Barriová