Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 668922

MS - Bau, spol. s r.o. Prešov

 • Konanie č. 668922
 • Vydaný 25.5.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 102 z roku 2015 1.6.2015
 • Úpadca MS - Bau, spol. s r.o. Prešov
  IČO: 36458791
  Vodná 18
  08001   Prešov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: GIPEX SK s.r.o., so sídlom Letná 5, 831 03 Bratislava, IČO: 46 473 882, zast. JUDr. Michaelou Řihákovou Kojtalovou, LL.M, advokátkou so sídlom Antona Bernoláka 51, Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MS - Bau, spol. s r.o. Prešov, so sídlom Vodná 18, Prešov 080 01, IČO: 36 458 791, takto

Rozhodnutie

konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MS - Bau, spol. s r.o. Prešov, so sídlom Vodná 18, Prešov 080 01, IČO: 36 458 791 z a s t a v u j e,

vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1.659,70 eura zloženého navrhovateľom dňa 22.04.2015 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 63/2015 (48/04-15).

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2K/36/2015
 • ICS 8115210064
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Ľubica Kurucová