Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 479533

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Konanie č. 479533
 • Vydaný 3.7.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 132 z roku 2015 13.7.2015
 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  82109   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549, správcom ktorého je JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava, značka správcu S 1382, o návrhu na vstup do konkurzného konania

Rozhodnutie

Súd potvrdzuje prevod pohľadávok na nadobudáteľa - Mgr. Ing. Ivan Ružička, nar. 16.04.1965, V :Clementisa 6452/57, 917 01 Trnava, z pôvodného veriteľa - L & A - Consult s.r.o., Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130, vo výške 452 667,12 Eur.

Poučenie

Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo, prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/72/2012
 • ICS 1112238020
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová