Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 677837

C.LT.W. Finance s.r.o.

 • Konanie č. 677837
 • Vydaný 6.7.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 132 z roku 2015 13.7.2015
 • Úpadca C.LT.W. Finance s.r.o.
  IČO: 36742431
  Bukureštská 7
  04013   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: C.LT.W. Finance s.r.o., so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO: 36 742 431 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 19.06.2015:

- riadne označil iného veriteľa dlžníka v zmysle ust. § 79 ods. 1 zákona č 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších zmien a noviel.

Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 30K/24/2015 vo vyššie stanovej lehote.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 30K/24/2015
 • ICS 7115216061
 • Vydal JUDr. Pavel Varga
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Amália Geňová