Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 677433

Railway Casted Components a.s.

 • Konanie č. 677433
 • Vydaný 8.7.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 133 z roku 2015 14.7.2015
 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  05801   Poprad
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa STEMP - M & G, s.r.o., so sídlom Teplická 4, 058 01 Poprad, IČO: 31 679 030, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Railway Casted Components a.s., so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901, takto

Rozhodnutie

prerušuje konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 1K/14/2015 voči dlžníkovi Railway Casted Components a.s., so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/14/2015
 • ICS 8115205712
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Eva Lešková