Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 682908

C.LT.W. Finance s.r.o.

 • Konanie č. 682908
 • Vydaný 17.8.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 161 z roku 2015 21.8.2015
 • Úpadca C.LT.W. Finance s.r.o.
  IČO: 36742431
  Bukureštská 7
  04013   Košice
Druh
Oznam
Oznam

P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 30K/24/2015

vo veci

navrhovateľa : : Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice

proti dlžníkovi: C.LT.W. Finance s.r.o., so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO: 36 742 431

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 21.09.2015 o 10.30 hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/b posch.: 1

Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.

Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 O.s.p.).

*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !

V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.

Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť , alebo označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach , v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.

Okresný súd Košice I

V Košiciach, dňa 17.08.2015

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Pavel Varga

Geňová sudca

P O U Č E N I E

Nepravdivé údaje sú trestné !

Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:

POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA

Potvrdzujem, že predvolaný(á) .......................................................................................................

pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................

má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ........................................Sk, resp.

má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času

..................................Sk

a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od ..................... do .................... hodín.

Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.

V ............................................ dňa ..................................

Pečiatka: Podpis:

O.s.p. č.014a (predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom vypočutý, keď možno rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie).

U P O V E D O M E N I E

o určení termínu pojednávania Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 30K/24/2015

vo veci

navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice

a ním označených veriteľov:

veriteľ č. 1 Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice

veriteľ č. 2 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, P.O.BOX., 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 784

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 21.09.2015 o 10.30 hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B posch.: 1

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka C.LT.W. Finance s.r.o., so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO: 36 742 431

a to

veriteľ č. 1 Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice

veriteľ č. 2 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, P.O.BOX., 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 784

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:

Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !

Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť, alebo označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.

Okresný súd Košice I

V Košiciach, dňa 17.08.2015

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Pavel Varga

Geňová sudca

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 30K/24/2015
 • ICS 7115216061
 • Vydal JUDr. Pavel Varga
 • Odoslal Amália Geňová