Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 489980

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Konanie č. 489980
 • Vydaný 17.9.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 182 z roku 2015 23.9.2015
 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  82109   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549, správcom ktorého je JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava, značka správcu S 1382, rozhodol uznesením č. k. 3K/72/2012-507 zo dňa 03. 07. 2015 o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: L & A - Consult s.r.o., Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130, na konkurzného veriteľa: Mgr. Ing. Ivan Ružička, nar. 16.04.1965, V. Clementisa 6452/57, 917 01 Trnava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 07. 2015.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/72/2012
 • ICS 1112238020
 • Vydal JUDr. Štefan Mikuš
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Zuzana Barriová