Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 696208

C.LT.W. Finance s.r.o.

 • Konanie č. 696208
 • Vydaný 2.11.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 217 z roku 2015 11.11.2015
 • Úpadca C.LT.W. Finance s.r.o.
  IČO: 36742431
  Bukureštská 7
  04013   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: C.LT.W. Finance s.r.o., so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO: 36 742 431, o návrhu predbežného správcu: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1714 na predlženie lehoty na podanie záverečnej správy takto

Rozhodnutie

P r e d l ž u je lehotu na podanie záverečnej správy predbežného správcu o majetnosti dlžníka o 15 kalendárnych dní.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 30K/24/2015
 • ICS 7115216061
 • Vydal JUDr. Juraj Komár
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Amália Geňová