Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 731587

Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze

Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Žrebčín Motešice, a. s. v konkurze so sídlom 913 26 Motešice, IČO 36 297 526, ktorého správcom je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO 44 088 833, značka správcu S1240, o návrhu obchodnej spoločnosti AML SLOVAKIA s. r. o. so sídlom Weberova 6, 080 01 Prešov, IČO 36 455 776, zastúpená advokátskou kanceláriou BENĆÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s. r. o. so sídlom Františkánske námestie 4, 080 01 Prešov, IČO 36 860 441, na vstup do konkurzného konania takto

Rozhodnutie

Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti AML SLOVAKIA s. r. o. so sídlom Weberova 6, 080 01 Prešov, IČO 36 455 776, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa AURUS REAL, s. r. o. so sídlom Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36 478 253, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 214 078,84 eura, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 3/1.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov).

  • Súd Okresný súd Trenčín
  • Spisová značka 28K/8/2009
  • ICS 3109204944
  • Vydal Mgr. Patricie Kepeňová
  • Vydal FN samosudkyňa
  • Odoslal Jana Molnárová