Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 706880

C.LT.W. Finance s.r.o.

 • Konanie č. 706880
 • Vydaný 5.1.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 7 z roku 2016 13.1.2016
 • Úpadca C.LT.W. Finance s.r.o.
  IČO: 36742431
  Bukureštská 7
  04013   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: C.LT.W. Finance s.r.o., so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO: 36 742 431 742 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto

Rozhodnutie

P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1714, odmenu vo výške 796,66 EUR s DPH.

P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1714, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 185,56 EUR.

U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1714 odmenu a náhradu výdavkov spolu vo výške 982,22 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 16.06.2015 položka denníka D19 - 143/2015 na účet č. 1264595006/1111, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 30K/24/2015
 • ICS 7115216061
 • Vydal JUDr. Juraj Komár
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Amália Geňová