Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 713897

ZYGON, s.r.o.

 • Konanie č. 713897
 • Vydaný 9.2.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 31 z roku 2016 16.2.2016
 • Úpadca ZYGON, s.r.o.
  IČO: 36701602
  Slovenská 50
  05601   Gelnica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., so sídlom: Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, proti dlžníkovi: ZYGON, s.r.o., so sídlom: Slovenská 50, 056 01 Gelnica, IČO: 36 701 602 o vrátení zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto

Rozhodnutie

V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.412,45 EUR.

U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.412,45 EUR zložiteľovi preddavku: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., so sídlom: Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 vedený pod položkou denníka D11-29/2012, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31K/17/2012
 • ICS 7112211550
 • Vydal JUDr. Július Tóth
 • Odoslal Mgr. Mária Šáriczka