Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 720100

Railway Casted Components a.s.

 • Konanie č. 720100
 • Vydaný 3.3.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 47 z roku 2016 9.3.2016
 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  05801   Poprad
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Railway Casted Components a.s., so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o návrhu správcu takto

Rozhodnutie

určuje, že na podanie veriteľa CHEMAP, spol. s r.o., so sídlom Dašice 475, Česká republika, IČO: 25280520, sa n e prihliada ako na prihlášku,

určuje, že na podanie veriteľa Slovenská legálna metrológia, n.o., so sídlom Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, IČO:37954521, sa n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/14/2015
 • ICS 8115205712
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Eva Lešková