Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 720671

C.LT.W. Finance s.r.o.

 • Konanie č. 720671
 • Vydaný 17.3.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 57 z roku 2016 23.3.2016
 • Úpadca C.LT.W. Finance s.r.o.
  IČO: 36742431
  Bukureštská 7
  04013   Košice
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: C.LT.W. Finance s.r.o., so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO: 36 742 431 742 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto

Rozhodnutie

V r a c i a úpadcovi k rukám správcu podstaty: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1714, nespotrebovanú časť preddavku v sume 677,48 EUR.

U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 677,48 EUR evidovanú v zázname o zložení zo dňa 16.06.2015 pod položkou denníka D19 - 143/2015 správcovi podstaty, JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1714 na účet vedený v Tatra banke a.s. číslo IBAN: SK08 1100 0000 0029 4501 5032 do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 30K/24/2015
 • ICS 7115216061
 • Vydal JUDr. Juraj Komár
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Amália Geňová