Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 562976

Ján Ridzoň

 • Konanie č. 562976
 • Vydaný 14.04.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 77 z roku 2016 22.4.2016
 • Úpadca Ján Ridzoň
  IČO: 34099344
  Jilemnického 465
  97645   Hronec
 • Navrhovatelia Ján Ridzoň
  Jilemnického 465
  97645   Hronec
 • Ján Katreniak, PaedDr.
  Peťovská 15/20
  97631   Vlkanová
Druh
Oznam
Oznam

U P O V E D O M E N I E

o určení termínu pojednávania

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 4K/6/2016

vo veci

navrhovateľa: Crossdefault Management Group, k.s., so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 45 462 801

a ním označeného veriteľa: RB FIN, s.r.o., Bratislava, +ULTRA Financial & legal advisory, s.r.o., Bratislava.

proti

dlžníkovi: Mlyn a pekárne u Sleziakov, s.r.o., so sídlom Jarmočná 610/87, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 34 099 344

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

nariaďuje sa pojednávanie na deň 13.06.2016 o 09:00 h na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132.

Súd týmto upovedomuje veriteľa označeného v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Mlyn a pekárne u Sleziakov, s.r.o., so sídlom Jarmočná 610/87, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 34 099 344, a to veriteľa: RB FIN, s.r.o., Bratislava, +ULTRA Financial & legal advisory, s.r.o., Bratislava o nariadenom pojednávaní.

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !

Účastníci konania sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Všetky dôkazy a skutočnosti musia predložiť alebo označiť skôr, ako súd vyhlási rozhodnutie vo veci samej, resp. pred vyhlásením uznesenia o skončení dokazovania, pretože na dôkazy označené a predložené neskôr súd neprihliada (§ 120 ods. 1, 4 O. s. p.). Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a O. s. p.!

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 1K/6/2016
 • ICS 6116202067
 • Vydal JUDr. Ľubica Mojžišová.
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Mgr. Zsolt Alakša