Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 529026

A&D atelier, s.r.o.

 • Konanie č. 529026
 • Vydaný 16.5.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 98 z roku 2016 23.5.2016
 • Úpadca A&D atelier, s.r.o.
  IČO: 35961767
  Ivánska cesta 4
  82104   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: A&D atelier, s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35 961 767, správcom ktorého je Ing. Eduard Hyránek, PhD., so sídlom kancelárie Stromová 9/A, 831 01 Bratislava, zn. správcu: S 1224,

Rozhodnutie

Súd odvoláva: Ing. Eduard Hyránek, PhD., so sídlom kancelárie Stromová 9/A, 831 01 Bratislava, zn. správcu: S 1224 z funkcie správcu úpadcu: A&D atelier, s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35 961 767.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/59/2014
 • ICS 1114230665
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová