Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 743507

Railway Casted Components a.s.

 • Konanie č. 743507
 • Vydaný 29.6.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 131 z roku 2016 8.7.2016
 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  05801   Poprad
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o návrhu na zrušenie uznesenia prijatého na prvej schôdzi veriteľov úpadcu konanej dňa 15.06.2016 takto

Rozhodnutie

Súd zrušuje uznesenie č. 1 prijaté na schôdzi veriteľov úpadcu Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901, konanej dňa 15.06.2016.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/14/2015
 • ICS 8115205712
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Eva Lešková