Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 574540

ForHaus s.r.o.

 • Konanie č. 574540
 • Vydaný 06.07.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 133 z roku 2016 12.7.2016
 • Úpadca ForHaus s.r.o.
  IČO: 45506248
  I. Lihoveckého 1855/4
  96001   Zvolen
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ForHaus s.r.o., so sídlom 960 01 Zvolen, I. Lihoveckého 1855/4, IČO: 45 506 248, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 18074/S, takto

Rozhodnutie

Ustanovuje správcu konkurznej podstaty insolva, k.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/31/2013
 • ICS 6113210566
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal JUDr. Janka Kužmová