Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 592418

Lucia Weissensteinerová

 • Konanie č. 592418
 • Vydaný 8.7.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 136 z roku 2016 15.7.2016
 • Úpadca Lucia Weissensteinerová
  IČO: 46713930
  Oslobodenia 810/56
  92203   Vrbové
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lucia Weissensteinerová, bytom Oslobodenia 810/56, 922 03 Vrbové, správcom ktorého je BMK Konkurz, k.s., so sídlom kancelárie A. Kmeťa 19, 010 01 Žilina, uznesením č.k. 36K/46/2013-104 zo dňa 08.06.2016, povolil vstup nového veriteľa: DPS financial consulting, s.r.o., so sídlom Mikovíniho 10, 917 01 Trnava, IČO: 46 713 930 namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 49 313,58 eur.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.07.2016.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/46/2013
 • ICS 2113233950
 • Vydal JUDr. Vanda Drobná
 • Vydal FN vyššia súdna úradníčka
 • Odoslal Bc. Zuzana Belková