Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 750987

Hotel Gerlach, a.s.

 • Konanie č. 750987
 • Vydaný 18.8.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 164 z roku 2016 24.8.2016
 • Úpadca Hotel Gerlach, a.s.
  IČO: 31716733
  Hviezdoslavova 2
  05801   Poprad
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, konajúci Mgr. Marcel Novotný, riaditeľ daňového úradu o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Hotel Gerlach, a.s., so sídlom Hviezdoslavova 2, Poprad 058 01, IČO: 31 716 733, takto

Rozhodnutie

začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Hotel Gerlach, a.s., so sídlom Hviezdoslavova 2, Poprad 058 01, IČO: 31 716 733.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)

Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, 8)

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,

e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/32/2016
 • ICS 8116215862
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Ľubica Kurucová