Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 750936

Peter Antaš

 • Konanie č. 750936
 • Vydaný 16.9.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 183 z roku 2016 23.9.2016
 • Úpadca Peter Antaš
  Dátum narodenia: 16.02.1977
  05315   Hrabušice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Peter Antaš, narodený: 16.02.1977, trvale bytom: Obec Hrabušice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 31.08.2016:

- Doložil návrh na vyhlásenie konkurzu s úradne osvedčeným podpisom v zmysle ust. § 12 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

- Opravil návrh na vyhlásenie konkurzu v zmysle ust. § 133 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku

- Doložil podpísaný Zoznam spriaznených osôb

Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 31K/51/2016 vo vyššie stanovenej lehote.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o odmietnutí návrhu. (§ 14 ZKR).

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31K/51/2016
 • ICS 7116219311
 • Vydal JUDr. Július Tóth
 • Odoslal Mgr. Mária Šáriczka