Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 757803

Railway Casted Components a.s.

 • Konanie č. 757803
 • Vydaný 29.9.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 191 z roku 2016 5.10.2016
 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  05801   Poprad
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhlásené konkurzu na majetok úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o odvolaní správu z funkcie takto

Rozhodnutie

Odvoláva JUDr. Jozefa Jaroščáka, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, z funkcie správcu úpadcu.

Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 24.10.2016 o 13:00 hod., na Okresnom súde Prešov v miestnosti č. 18, prízemie s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie

2. Hlasovanie o návrhoch na nového správcu

3. Záver

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/14/2015
 • ICS 8115205712
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Eva Lešková