Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 759802

MS - Bau, spol. s r.o. Prešov

 • Konanie č. 759802
 • Vydaný 7.10.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 198 z roku 2016 14.10.2016
 • Úpadca MS - Bau, spol. s r.o. Prešov
  IČO: 36458791
  Vodná 18
  08001   Prešov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: GIPEX SK s. r. o., so sídlom Letná 5, 831 03 Bratislava, IČO: 46 473 882, právne zast. Advokátska kancelária M Kojtalová, s.r.o., so sídlom Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, IČO: 47 258 608, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MS - Bau, spol. s r.o. Prešov, so sídlom Vodná 18, 080 01 Prešov, IČO: 36 458 791, takto

Rozhodnutie

konkurzné konanie na majetok dlžníka MS - Bau, spol. s r.o. Prešov, so sídlom Vodná 18, 080 01 Prešov, IČO: 36 458 791, z dôvodu povolenej reštrukturalizácie dlžníka z a s t a v u j e.

v r a c i a navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1659,70 eura zložený dňa 13.04.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu - položka 43/2016 (číslo účtovného dokladu 32/04-16).

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 4K/17/2016
 • ICS 8116207625
 • Vydal JUDr. Jaroslav Kanderka
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Eva Lešková