Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 585448

TOURMALINE-SK, s.r.o.

 • Konanie č. 585448
 • Vydaný 10.10.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 200 z roku 2016 18.10.2016
 • Úpadca TOURMALINE-SK, s.r.o.
  IČO: 46793348
  Zvolenská cesta 20
  97405   Banská Bystrica
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa spoločnosti TOURMALINE-SK, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 793 348, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 28540/S, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Rozhodnutie

Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi TOURMALINE-SK, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 793 348.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 4K/59/2016
 • ICS 6116218167
 • Vydal JUDr. Ľubica Mojžišová.
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Mgr. Zsolt Alakša