Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 774015

Andrea Pekárová

 • Konanie č. 774015
 • Vydaný 12.10.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 200 z roku 2016 18.10.2016
 • Úpadca Andrea Pekárová
  Dátum narodenia: 29.09.1974
  Štúrova 1665
  02201   Čadca
 • Navrhovatelia Andrea Pekárová
  Štúrova 1665
  02201   Čadca
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Andrea Pekárová, nar. 29.9.1974, Štúrova 1665, 022 01 Čadca, zastúpeného: Advokátska kancelária JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík s.r.o., Potočná 2835/1 A, 022 01 Čadca, IČO: 36 866 849, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto

Rozhodnutie

Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Andrea Pekárová, nar. 29.9.1974, Štúrova 1665, 022 01 Čadca.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, 8)

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,

e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 1K/17/2016
 • ICS 5116225152
 • Vydal JUDr. Gabriela Bargelová
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Mgr. Antónia Ďuranová