Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 547635

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Konanie č. 547635
 • Vydaný 3.10.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 201 z roku 2016 19.10.2016
 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18
  82105   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, právne zast.: JUDr. Zuzana Bukvišová, so sídlom Nitrianska 3, 821 08 Bratislava, IČO: 46 025 456, správcom ktorého je: JUDr. Dušan Repák, so sídlom kancelárie Krížna 47, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S404

Rozhodnutie

Súd odvoláva: JUDr. Dušan Repák, so sídlom kancelárie Krížna 47, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S404, z funkcie správcu úpadcu: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/1/2014
 • ICS 1114201272
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová