Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 756547

Emil Dravecký

 • Konanie č. 756547
 • Vydaný 12.10.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 202 z roku 2016 20.10.2016
 • Úpadca Emil Dravecký
  Dátum narodenia: 15.03.1965
  Jablonov 166
  05303   Jablonov
 • Navrhovatelia Emil Dravecký
  Jablonov 166
  05303   Jablonov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Emil Dravecký, narodený: 15.03.1965, bytom: Jablonov 166, 053 03 Jablonov, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto

Rozhodnutie

P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. František Kočka, so sídlom kancelárie: Pribinova 8, 040 01 Košice, zn. správcu: S715 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 1.700,- EUR.

U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1.700,- EUR evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D19 - 73/2016 správcovi podstaty, JUDr. František Kočka, so sídlom kancelárie: Pribinova 8, 040 01 Košice, zn. správcu: S715 na účet č. SK85 7500 0000 0040 2329 3318, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31K/20/2016
 • ICS 7116208319
 • Vydal JUDr. Július Tóth
 • Odoslal Mgr. Mária Šáriczka