Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 757057

Peter Antaš

 • Konanie č. 757057
 • Vydaný 17.10.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 204 z roku 2016 24.10.2016
 • Úpadca Peter Antaš
  Dátum narodenia: 16.02.1977
  05315   Hrabušice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Peter Antaš, narodený: 16.02.1977, trvale bytom: Obec Hrabušice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Peter Antaš, narodený: 16.02.1977, trvale bytom: Obec Hrabušice.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.

Začatie konkurzného konania má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31K/51/2016
 • ICS 7116219311
 • Vydal JUDr. Július Tóth
 • Odoslal Mgr. Mária Šáriczka