Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 549030

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Konanie č. 549030
 • Vydaný 21.10.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 208 z roku 2016 28.10.2016
 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18
  82105   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, právne zast.: JUDr. Zuzana Bukvišová, so sídlom Nitrianska 3, 821 08 Bratislava, IČO: 46 025 456, o zvolaní schôdze veriteľov

Rozhodnutie

Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, ktorá sa bude konať dňa 11.11.2016 o 09:00 hod., na Okresnom súde Bratislava I, v pojednávacej miestnosti č. 46, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/1/2014
 • ICS 1114201272
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová