Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 586919

TOURMALINE-SK, s.r.o.

 • Konanie č. 586919
 • Vydaný 21.10.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 208 z roku 2016 28.10.2016
 • Úpadca TOURMALINE-SK, s.r.o.
  IČO: 46793348
  Zvolenská cesta 20
  97405   Banská Bystrica
Správcovia
 • Peter Tonhauser, JUDr.
  IČO: 45018669
  Morovnianska cesta 1797/38
  97251   Handlová
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa spoločnosti TOURMALINE-SK, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 793 348, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 28540/S, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Rozhodnutie

Súd u s t a n o v u j e JUDr. Petra Tonhausera, so sídlom kancelárie Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1266 do funkcie predbežného správcu dlžníka TOURMALINE-SK, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 793 348.

Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)

Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 4K/59/2016
 • ICS 6116218167
 • Vydal JUDr. Ľubica Mojžišová.
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Mgr. Zsolt Alakša