Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 763293

Railway Casted Components a.s.

 • Konanie č. 763293
 • Vydaný 25.10.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 209 z roku 2016 31.10.2016
 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  05801   Poprad
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901, takto

Rozhodnutie

u s t a n o v u j e FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 48 002 381 do funkcie správcu úpadcu.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/14/2015
 • ICS 8115205712
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Eva Lešková