Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 758870

Peter Antaš

 • Konanie č. 758870
 • Vydaný 27.10.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 211 z roku 2016 3.11.2016
 • Úpadca Peter Antaš
  Dátum narodenia: 16.02.1977
  05315   Hrabušice
Správcovia
 • Matúš Čepček, JUDr.
  Třebíčska 9
  06601   Humenné
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka Peter Antaš, narodený: 16.02.1977, trvale bytom: Obec Hrabušice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie: Jána Kalinčiaka 2591/6, 071 01 Michalovce, zn. správcu: S1701.

U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31K/51/2016
 • ICS 7116219311
 • Vydal JUDr. Július Tóth
 • Odoslal Mgr. Mária Šáriczka