Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 610642

Richard Puha

 • Konanie č. 610642
 • Vydaný 8.11.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 219 z roku 2016 15.11.2016
 • Úpadca Richard Puha
  Dátum narodenia: 12.02.1979
  Hlavná ulica 150/73
  93002   Vieska
 • Navrhovatelia Richard Puha
  Hlavná ulica 150/73
  93002   Vieska
 • Richard Puha
  Michal na Ostrove 277
  93035   Michal na Ostrove
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Richard Puha, nar. 12.02.1979, Hlavná ulica 150/73, 930 02 Vieska, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Rozhodnutie

Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Richard Puha, nar. 12.02.1979, Hlavná ulica 150/73, 930 02 Vieska.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.

Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 25K/41/2016
 • ICS 2116223588
 • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Miroslava Spálová