Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 767149

Hotel Gerlach, a.s.

 • Konanie č. 767149
 • Vydaný 16.11.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 224 z roku 2016 23.11.2016
 • Úpadca Hotel Gerlach, a.s.
  IČO: 31716733
  Hviezdoslavova 2
  05801   Poprad
Druh
Oznam
Oznam

P R E D V O L A N I E

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/32/2016

vo veci

navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov

proti

dlžníkovi: Hotel Gerlach, a.s., so sídlom Hviezdoslavova 2, Poprad 058 01, IČO: 31 716 733

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 23.01.2017 o 12:30 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.

Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.

Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“)].

Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.

Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh účastníka konania odročené len vtedy, ak sa účastník konania alebo jeho zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od účastníka konania možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jeho nepriaznivého zdravotného stavu. Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo mohol dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol predpokladať. Ak súd zistí, že účastníkom konania uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí účastníka konania, ktorý odročenie navrhol. Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie pojednávania, je povinný uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ho možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jeho návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP).

Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených účastníkom konania a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).

Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť

včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.

Okresný súd Prešov

V Prešove 16.11.2016

JUDr. Štefan Tomašovský

sudca

Za správnosť vyhotovenia:

Eva Lešková

spisová značka: 1K/32/2016

U P O V E D O M E N I E

o určení termínu pojednávania vo veci

navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 23.01.2014 o 12:30 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Hotel Gerlach, a.s., so sídlom Hviezdoslavova 2, Poprad 058 01, IČO: 31 716 733 a to

veriteľ č. 1: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov

veriteľ č. 2: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:

Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.

Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

Okresný súd Prešov

V Prešove 16.11.2016

JUDr. Štefan Tomašovský

sudca

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/32/2016
 • ICS 8116215862
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Eva Lešková