Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 614308

BOVACOMERC,

 • Konanie č. 614308
 • Vydaný 30.11.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 234 z roku 2016 7.12.2016
 • Úpadca BOVACOMERC,
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  91701   Trnava 1
 • Navrhovatelia BOVACOMERC,
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  91701   Trnava 1
 • Vojtech Hlavna
  Jiráskova 32
  91702   Trnava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BOVACOMERC spol. s.r.o., so sídlom Ružindolská 11, Trnava, IČO: 31 104 924, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 2044/T, správcom ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto

Rozhodnutie

Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 43K/7/2006
 • ICS 2106220041
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Natália Ševčíková