Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 614891

AUTODIELY & GASTRO

 • Konanie č. 614891
 • Vydaný 5.12.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 237 z roku 2016 12.12.2016
 • Úpadca AUTODIELY & GASTRO
  IČO: 46069771
  Gbely 1820
  90845   Gbely
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: AUTODIELY & GASTRO s.r.o., so sídlom 908 45 Gbely 1820, IČO: 46 069 771, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35456/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Rozhodnutie

Súd v y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho podania doručeného súdu dňa 22.11.2016, a to tak, že

§ doloží poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku, a ak bola posledná individuálna účtovná závierka predmetom overovania audítorom, pripojí aj správu audítora, inak súd návrh navrhovateľa odmietne.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/44/2016
 • ICS 2116225861
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Natália Ševčíková