Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 771161

FLEXOGRAFIK s.r.o. v reštrukturalizácii

 • Konanie č. 771161
 • Vydaný 7.12.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 239 z roku 2016 14.12.2016
 • Úpadca FLEXOGRAFIK s.r.o. v reštrukturalizácii
  IČO: 31732887
  Osloboditeľov 654/25
  05935   Batizovce
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FLEXOGRAFIK s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce, IČO: 31 732 887, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Rozhodnutie

Vyzýva navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 29.11.2016, a to tak, že predloží:

1. zoznam majetku spolu s podpísaným tlačivom s úradne osvedčeným podpisom dlžníka, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 k vyhláške MS SR č. 665/2005 Z. z. v dvoch rovnopisoch,

2. zoznam záväzkov spolu s podpísaným tlačivom s úradne osvedčeným podpisom dlžníka, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 k vyhláške č. 665/2005 Z. z. v dvoch rovnopisoch,

3. zmluvný prehľad spolu s podpísaným tlačivom s úradne osvedčeným podpisom dlžníka, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3 k vyhláške MS SR č. 665/2005 Z. z. v dvoch rovnopisoch,

4. zoznam spriaznených osôb v súlade s § 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v dvoch rovnopisoch,

5. riadnu individuálnu účtovú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka a ak bola individuálna účtovná závierka predmetom overovania audítorom, je potrebné pripojiť aj správu audítora a to všetko v dvoch rovnopisoch.

Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 1K/48/2016 vo vyššie stanovej lehote.

V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/48/2016
 • ICS 8116224125
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Eva Lešková