Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 594012

HAMA s.r.o.

 • Konanie č. 594012
 • Vydaný 21.12.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 248 z roku 2016 28.12.2016
 • Úpadca HAMA s.r.o.
  IČO: 36055760
  Rudlovská cesta 64
  97401   Banská Bystrica
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa spoločnosti HAMA s.r.o., so sídlom Rudlovská cesta 64, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 055 760, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 7874/S, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Rozhodnutie

Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi HAMA s.r.o., so sídlom Rudlovská cesta 64, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 055 760.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 4K/78/2016
 • ICS 6116223038
 • Vydal JUDr. Ľubica Mojžišová.
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Mgr. Zsolt Alakša