Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 566661

RUSSEL EXPORT - IMPORT s.r.o.

 • Konanie č. 566661
 • Vydaný 2.1.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 6 z roku 2017 10.1.2017
 • Úpadca RUSSEL EXPORT - IMPORT s.r.o.
  IČO: 44092580
  Záhradnícka 15
  81107   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o., so sídlom Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok dlžníka: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o., so sídlom Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580,

Rozhodnutie

Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o., so sídlom Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580.

Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, značka správcu S1182.

Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.

Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:

a) vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho Úkonu podnikateľa, ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu Y ^ činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania alebo inej činnosti);

b) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;

c) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe;

d) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie záložným právom alebo vecným bremenom;

e) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov kde výška plnenia presiahne 30.000,- EUR;

f) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;

g) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;

h) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;

i) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako dvanásť mesiacov;

j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 30.000,00 EUR;

k) akékoľvek peňažné plnenie zo strany Dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 20.000,00 EUR s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych úkonov Dlžníka schválených Správcom;

l) akékoľvek plnenie Dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií;

m) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;

n) uzavretie akejkoľvek dohody o urovnaní týkajúcej sa vzájomných práv a povinností, ktoré vo vzťahu k Dlžníkovi vznikli pred začatím reštrukturalizačného konania.

Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:

1. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "ZKR" ).

2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).

3. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.

4. V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:

- Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

- Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

- V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

- Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

- Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz

Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

- K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

- Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.

5. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 22 ods. 2 ZKR).

6. Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).

7. Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).“

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4R/5/2016
 • ICS 1116224170
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Barriová