Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 595248

Ojala Slovakia, s.r.o.

 • Konanie č. 595248
 • Vydaný 04.01.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 7 z roku 2017 11.1.2017
 • Úpadca Ojala Slovakia, s.r.o.
  IČO: 44310226
  Kriváň 565
  96204   Kriváň
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ojala Slovakia s.r.o., so sídlom 962 04 Kriváň, Kriváň 565, IČO: 44 310 226, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 15191/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Rozhodnutie

Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Ojala Slovakia s.r.o., so sídlom 962 04 Kriváň, Kriváň 565, IČO: 44 310 226

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/97/2016
 • ICS 6116224464
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal JUDr. Janka Kužmová