Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 618402

Richard Puha

 • Konanie č. 618402
 • Vydaný 30.12.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 7 z roku 2017 11.1.2017
 • Úpadca Richard Puha
  Dátum narodenia: 12.02.1979
  Hlavná ulica 150/73
  93002   Vieska
 • Navrhovatelia Richard Puha
  Hlavná ulica 150/73
  93002   Vieska
 • Richard Puha
  Michal na Ostrove 277
  93035   Michal na Ostrove
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Richard Puha, nar. 12.02.1979, Hlavná ulica 150/73, 930 02 Vieska, správcom majetku ktorého je JUDr. Tibor Timár, so sídlom kancelárie: Štúrova 42, 927 01 Šaľa, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

Súd správcovi, JUDr. Tiborovi Timárovi, so sídlom kancelárie: Štúrova 42, 927 01 Šaľa, p o u k a z u j e nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur.

Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D 19 1122016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).

Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 25K/41/2016
 • ICS 2116223588
 • Vydal JUDr. Veronika Židek
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Mgr. Miroslava Spálová