Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 618418

BOVACOMERC,

 • Konanie č. 618418
 • Vydaný 3.1.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 7 z roku 2017 11.1.2017
 • Úpadca BOVACOMERC,
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  91701   Trnava 1
 • Navrhovatelia BOVACOMERC,
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  91701   Trnava 1
 • Vojtech Hlavna
  Jiráskova 32
  91702   Trnava
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: BOVACOMERC spol. s.r.o., so sídlom Ružindolská 11, Trnava, IČO: 31 104 924, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 2044/T, správcom ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, uznesením č.k.: 43K/7/2006 - 813 zo dňa 30.11.2016, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 07.12.2016, zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2016.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 43K/7/2006
 • ICS 2106220041
 • Vydal Mgr. Daniela Škultétyová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Natália Ševčíková