Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 618101

AUTODIELY & GASTRO

 • Konanie č. 618101
 • Vydaný 3.1.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 7 z roku 2017 11.1.2017
 • Úpadca AUTODIELY & GASTRO
  IČO: 46069771
  Gbely 1820
  90845   Gbely
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: AUTODIELY & GASTRO s.r.o., so sídlom 908 45 Gbely 1820, IČO: 46 069 771, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35456/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Rozhodnutie

Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: AUTODIELY & GASTRO s.r.o., so sídlom 908 45 Gbely 1820, IČO: 46 069 771, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35456/T.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/44/2016
 • ICS 2116225861
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Natália Ševčíková