Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 788009

Peter Král

 • Konanie č. 788009
 • Vydaný 4.1.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 7 z roku 2017 11.1.2017
 • Úpadca Peter Král
  IČO: 30527856
  Karola Salvu 1985/5
  03401   Ružomberok
Správcovia
 • Prvá arbitrážna k.s.
  IČO: 36795364
  Prof. Sáru 5
  97401   Banská Bystrica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania: Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 30527856, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto

Rozhodnutie

I. V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania: Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 30527856.

II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie: Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36795364.

III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 5K/23/2016. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§199 ods. 9 druhá veta ZKR).

IV. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

V. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).

VI. D l ž n í k a p o u č u j e, že za podmienok stanovených § 166 a nasledujúcimi zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, po zrušení konkurzu má právo domáhať sa návrhom na oddlženie zbavenia svojich dlhov. Návrh na oddlženie je dlžník oprávnený podať počas konkurzného konania do zrušenia konkurzu.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.

Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 5K/23/2016
 • ICS 5116231813
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal JUDr. Michal Masár