Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 788381

Andrea Pekárová

 • Konanie č. 788381
 • Vydaný 5.1.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 8 z roku 2017 12.1.2017
 • Úpadca Andrea Pekárová
  Dátum narodenia: 29.09.1974
  Štúrova 1665
  02201   Čadca
 • Navrhovatelia Andrea Pekárová
  Štúrova 1665
  02201   Čadca
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Andrea

Pekárová, rod. Packová, nar. 29.9.1974, Štúrova 1665, 022 01 Čadca, zastúpeného: Advokátska kancelária JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík s.r.o., Potočná 2835/1 A, 022 01 Čadca, IČO: 36 866 849, správcom ktorého je: JUDr. Mária Kostolná, so sídlom kancelárie: Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, takto

Rozhodnutie

P o u k a z u j e nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 € správcovi na účet správy podstaty. Poukázaná suma slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze.

U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 €, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina dňa 5.10.2016 a vedený pod položkou registra: 142, rok: 2016, po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie, vydanému súdnym úradníkom, je prípustná sťažnosť.

Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia

uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v

čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v

akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V

sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu

možné a účelné.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 1K/17/2016
 • ICS 5116225152
 • Vydal Mgr. Antónia Ďuranová
 • Vydal FN vyššia súdna úradníčka
 • Odoslal Mgr. Antónia Ďuranová