Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 771252

ZuziSan s.r.o.

 • Konanie č. 771252
 • Vydaný 11.1.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 11 z roku 2017 17.1.2017
 • Úpadca ZuziSan s.r.o.
  IČO: 46063226
  Kováčska 9
  04001   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: ZuziSan s.r.o., so sídlom: Kováčska 9, 040 01 Košice, IČO: 46 063 226, o odvolaní správcu z funkcie takto

Rozhodnutie

O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Jana Závodská, so sídlom kancelárie: Alžbetina 3, 040 01 Košice, značka správcu: S737.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31K/15/2014
 • ICS 7114209450
 • Vydal JUDr. Július Tóth
 • Odoslal Mgr. Mária Šáriczka