Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 792891

C.LT.W. Finance s.r.o.

 • Konanie č. 792891
 • Vydaný 26.4.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 84 z roku 2017 3.5.2017
 • Úpadca C.LT.W. Finance s.r.o.
  IČO: 36742431
  Bukureštská 7
  04013   Košice
Druh
Oznam
Oznam

30K/24/2015-277

O Z N A M

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: C.LT.W. Finance s.r.o., so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO: 36 742 431 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania uznesením zo dňa 21.3.2017 povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok na tunajšom súde pod č. 1/1 až 1/19.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.4.2017

JUDr. Juraj Komár vyšší súdny úradník

Za správnosť : Geňová

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 30K/24/2015
 • ICS 7115216061
 • Vydal JUDr. Juraj Komár
 • Odoslal Amália Geňová