Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 824704

A&De, spoločnosť s ručením obmedzeným

 • Konanie č. 824704
 • Vydaný 11.5.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 92 z roku 2017 16.5.2017
 • Úpadca A&De, spoločnosť s ručením obmedzeným
  IČO: 44313225
  Pod Orešovcom 777/27
  91442   Horné Srnie
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť A&De, spoločnosť s ručením obmedzeným (skrátene A&De, spol. s r.o.) v konkurze so sídlom Pod Orešovcom 777/27, 914 42 Horné Srnie, IČO 44 313 225, ktorého správcom je obchodná spoločnosť Advisors, k. s., so sídlom kancelárie Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO 46 570 675, značka správcu S1590, na návrh správcu uznesením č. k. 38K/19/2013-507 zo dňa 11.04. 2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2017.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/19/2013
 • ICS 3113220430
 • Vydal Mgr. Lucia Beláková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Mgr. Lucia Beláková