Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 826391

OBUV Partizánske, a. s.

 • Konanie č. 826391
 • Vydaný 22.5.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 101 z roku 2017 29.5.2017
 • Úpadca OBUV Partizánske, a. s.
  IČO: 36320595
  Nádražná 891
  95801   Partizánske
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu

OBUV Partizánske, a. s. v konkurze so sídlom Nádražná 891, 958 01 Partizánske, IČO 36 320 595, ktorého správcom je JUDr. Barbora Koncová so sídlom kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1792, o odmene a výdavkoch predbežného správcu takto

Rozhodnutie

I. Predbežnému správcovi JUDr. Barbore Koncovej so sídlom kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1792, sa priznáva paušálna odmena vo výške 663,88 eura a náhrada preukázaných výdavkov za zisťovanie majetku dlžníka vo výške 19,63 eura.

II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila predbežnému správcovi JUDr. Barbore Koncovej so sídlom kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1792, priznanú odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 19,63 eura, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 127/2016.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha(odvolací návrh). (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku ďalej ako CSP). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

- neboli splnené procesné podmienky,

- súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,

- rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,

- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

- súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

- súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

- zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo

- rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci

(§ 365 ods. 1 CSP).

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 40K/61/2016
 • ICS 3116222461
 • Vydal Mgr. Patricie Kepeňová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Jana Molnárová