Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 829264

FEKO s.r.o.

 • Konanie č. 829264
 • Vydaný 27.6.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 126 z roku 2017 3.7.2017
 • Úpadca FEKO s.r.o.
  IČO: 45888051
  03212   Dúbrava 551
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FEKO s.r.o., Dúbrava 551, 032 12 Dúbrava, IČO: 45 888 051, takto

Rozhodnutie

Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: FEKO s.r.o., Dúbrava 551, 032 12 Dúbrava, IČO: 45 888 051.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné

Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 2K/12/2017
 • ICS 5117218241
 • Vydal JUDr. Gabriela Bargelová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Oľga Vidovencová