Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 845909

OBUV Partizánske, a. s.

 • Konanie č. 845909
 • Vydaný 9.10.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 196 z roku 2017 13.10.2017
 • Úpadca OBUV Partizánske, a. s.
  IČO: 36320595
  Nádražná 891
  95801   Partizánske
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu OBUV Partizánske, a. s. v konkurze so sídlom Nádražná 891, 958 01 Partizánske, IČO 36 320 595, ktorého správcom je JUDr. Barbora Koncová so sídlom kancelárie Legionárska 7158/5,

911 01 Trenčín, značka správcu S1792, o určenie, či sa na podanie prihliada ako na prihlášku takto

Rozhodnutie

Na podanie veriteľa obchodnej spoločnosti PR - Invest, s. r. o. so sídlom Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina, doručené správcovi dňa 25.08.2017, sa neprihliada ako na prihlášku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.).

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 40K/61/2016
 • ICS 3116222461
 • Vydal Mgr. Patricie Kepeňová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Jana Molnárová